Privacyverklaring

HHCE hecht veel waarde aan een goede omgang met uw privacygevoelige gegevens.

Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd en we houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken. We houden bij de verwerking van uw persoonsgegevens rekening met de volgende uitgangspunten.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

We verwerken alle persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt om goede tolk- en vertaaldiensten te kunnen leveren. De persoonsgegevens verschillen van NAW-gegevens tot medische en strafrechtelijke gegevens.

Grondslag en doeleinden voor verwerking

We zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor specifieke en uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen en grondslagen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens van u en die van derden kunnen aan ons worden verstrekt om een offerte uit te brengen voor tolk- en vertaaldiensten en/of om dergelijke diensten uit te voeren.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven;
  • het doen van marktonderzoek;
  • het uitvoeren van diensten;
  • het informeren over nieuwe diensten;
  • u uitnodigen voor bijeenkomsten.

Wilt u geen of slechts beperkt gebruikmaken van specifieke diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door een e-mail te sturen met als onderwerp “Intrekking toestemming” naar ons algemeen e-mailadres info@hhce.eu.

Gegevensminimalisering

HHCE verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We doen dit op een need to know-basis en streven naar minimale gegevensverwerking. We beveiligen uw gegevens door bij de uitvoering van een dienst alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verlenen die ook feitelijk aan uw verzoek werken. Waar mogelijk worden minder of helemaal geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer bewaard hoeven te worden, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan u de keuze.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacyeisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding of aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden en worden, als zij in gebreke blijven met een tijdige melding, aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van verlies.

Uw rechten onder de AVG

Via het “formulier rechten betrokkenen” kunt u gebruikmaken van uw rechten als betrokkene onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U hebt onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht op verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

We zullen uw verzoek binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen we deze afwijzing motiveren.

Verlies van uw persoonsgegevens

HHCE heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om deze verklaring naar behoren na te leven. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht bij ons indienen.

Afhandeling klachten

H. Hendriks
E-mail: h.hendriks@hhce.eu
Telefoon: +31 (0)24 3605 442
Postadres: Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen, Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling, kunt u zich ook wenden tot:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Nederland
Telefoonnummer: 0900-2001201
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassing van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Bij discussie wordt uitgegaan van de meest actuele privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

HHCE, november 2021